فهرست

ارتباط با ما ارشد داخلی جراحی

ارتباط با ما

جهت تماس با مسئول تحصیلات تکمیلی به آدرس زیر مراجعه نمایند :

دکتر زهرا فتوکیان

zfotoukian@yahoo.com

آدرس: دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر - ک پ ۴۶۹۱۷۱۴۱۴۱

تلفن مستقیم : ۰۱۱۵۵۲۲۰۵۹۰

تلفن دانشکده: ۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱