فهرست

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دفتر ارتباطی با دانش آموختگان

#

شرح

لینک

1

فلوچارت فرآیند مشارکت دانش آموختگان در ارزیابی برنامه آموزشی

PDF

2

پرسشنامه پیگیری فارغ التحصیلان

PDF

3

پرسشنامه نظرسنجی از گيرندگان خدمت، مردم و سازمان های ذینفع

PDF

4

پرسشنامه نظر سنجی دانش آموختگان ۱

PDF

5

پرسشنامه نظر سنجی دانش آموختگان۲

PDF

6

پرسشنامه سنجش نظرات دانش آموختگان دراجرای فرایند اعتباربخشی دوره های آموزشی

PDF

7

چک لیست توانمندی ها و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان

PDF

8

توانمندی و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی پرستاری

PDF

9

چک لیست توانمندی‌های عمومی مورد انتظار  کارشناسی پرستاری

PDF

10

فرم ارزیابی برنامه های در حال اجرا، کاربست  پیامد های یادگیری و بازنگری

PDF

11

لیست دانش آموختگان ارشد پرستاری سالمندی

PDF

12

لیست دانش آموختگان ارشد پرستاری داخلی جراحی

PDF