فهرست

اسامی استعدادهای درخشان

برای ورود به سایت استعدادهای درخشان لطفا اینجا را کلیک کنید

 

دانشجویان موفق در آزمون های استعداهای درخشان

نام و نام خانوادگی

سال و رتبه

نوع آزمون

حسین باقری

۹۲ رتبه چهارم

المپیاد دانشجویی سطح کشوری

مهرزاد عشورنژاد

۹۵ -  -

جوان برتر کشور

مهشاد   حسن سرودی

۱۴۰۰-رتبه

۱۰٪ برتر

مهرانه مومن زاده

۱۴۰۰- رتبه

۱۰٪ برتر