فهرست

اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان محترم رسانده می شود جهت انجام ارزشیابی اساتید تا مورخ 96/10/20 به سایت دانشگاه مراجعه نمایند ،در غیر اینصورت انتخاب واحد برای ترم آینده امکان پذیر نمی باشد .