فهرست

نشست صمیمی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با دانشجویان پرستاری مامایی فاطمه زهرا

نشست صمیمی با حضور جناب آقای دکتر مظفر پور رئیس محترم دانشگاه وجناب آقای دکتر شیرودعشوریان فرماندار محترم شهرستان جلسه ای با دبیران تشکل ها وانجمن علمی برگزار گردید.در این جلسه دانشجویان مطالبات خود را بیان نمودند ومقرر شد پیگیریهای لازم در این زمینه صورت گیرد.