فهرست

جلسه پیگیری ساخت پروژه دانشکده پرستاری رامسر

جلسه پیگیری ساخت پروژه دانشکده پرستاری رامسر

جلسه با حضورجناب آقای دکتر مظفر پور رئیس محترم دانشگاه ،جناب آقای دکتر شیرودعشوریان فرماندار محترم شهرستان ، ،مهندس علیزاده و مهندس توکلی رئیس وکارشناس منابع فیزیکی دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه روند فعالیت های دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.