فهرست

جلسه دفاع نهایی خانم فاطمه سعادتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی

جلسه دفاع نهایی پایان نامه  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری داخلی جراحی  با عنوان «تأثیر اجرای برنامه آموزشی J5 بر تبعیت رژیم درمانی بیماران CABG  » در روز  یکشنبه ساعت   9/15تاریخ  ۱۴۰۲/8/7در مرکز تحقیقات برگزار گردید.

دانشجو: فاطمه سعادتی

استاد راهنمای اول  : سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم : سرکار خانم طهرا جنت علیپور

استاد مشاور: سرکار خانم هنگامه کریمی

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده : سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان

داور خارجی: سرکار خانم دکتر فلورا  رحیم آقایی- سرکار خانم دکتر خدیجه حاتمی پور- سرکار خانم فاطمه شیرین کام- آقای دکتر علی پورحبیب