فهرست

بازدیدی جناب آقای دکتر مظفرپور رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل از روند اجرایی و پیشرفت ساخت پروژه دانشکده پرستاری

به دنبال سفر استاندار محترم به غرب مازندران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ و همراهی جناب آقای دکتر مظفرپور رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایشان بازدیدی از روند اجرایی و پیشرفت  ساخت پروژه دانشکده پرستاری  بعمل آوردند. در این دیدار رییس دانشکده پرستاری جناب آقای دکتر شمسعلی نیا و آقای کیهانیان رییس امور عمومی و مالی و  نیز مهندس خلخالی  نماینده ناظر پروژه   حضور داشتند. در پایان بازدید رییس دانشکده ورییس امور عمومی ومالی  جلسه ای  با رییس محترم دانشگاه  بابل در خصوص مشگلات مالی دانشکده  با توجه به شروع سال تحصیلی جدید برگزار کردند  که رییس محترم دانشگاه قول دادند برای گذر از این  مرحله  انقباض مالی مساعدت داشته باشند.