فهرست

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل

سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری عضو هیأت علمی دانشکده بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بابل انتخاب گردیدند

سرکار خانم ندا قیاسی دانشجوی ترم پنجم پرستاری از طرف معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان پژوهشگر برتر دفتر تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری رامسر انتخاب گردیدند.