فهرست

به اطلاع کلیه دانشجویان دختر رسانده می شود

به اطلاع کلیه دانشجویان دختر رسانده می شود

از ترم آینده (نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ) فرم دانشجویی در واحدهای کارآموزی بصورت شلوار ، مقنعه پارچه ای سرمه ای و مانتو ، کفش سفید
می باشد . لطفا" جهت تهیه موارد فوق اقدامات لازم انجام گیرد.

                                                                     آموزش دانشکده