فهرست

اساتید ، دانشجویان و همکاران

اساتید ، دانشجویان و همکاران

جلسه دفاع نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی با موضوع " تأثیر آموزش پرستاران بر شناخت سالمند آزاری توسط مراقبین خانوادگی " در تاریخ 13/9/96 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر از ساعت 12/30 لغایت 13/30 برگزار
می گردد.