فهرست

واکسیناسیون بر علیه کوید۱۹

واکسیناسیون بر علیه کوید۱۹ در دو مرحله برای دانشجویان ، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پرستاری توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.