فهرست

قابل توجه کلیه دانشجویان پرستاری

 

تاریخ کارآموزی جبرانی مربوط به نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در سایت دانشکده قابل رویت می باشد و تاریخ کارآموزی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ متعاقباً اعلام می­گردد.

آموزش دانشکده