فهرست

جلسه دفاع نهایی پایان نامه دانشجوی پرستاری ارشد سالمندی خانم شهربانو ثابت قدم

جلسه دفاع نهایی پایان نامه دانشجوی پرستاری ارشد سالمندی خانم شهربانو  ثابت قدم با راهنمایی و مشاور، سرکار خانم ها :مهری جهانشاهی ، دکتر زهرا فتوکیان ، محبوبه نصیری و آقای دکتر محمود حاجی احمدی با عنوان « بررسی تاثیر بکارگیری الگوی اورم به رفتارهای خود مراقبتی زنان سالمند مبتلا به پرفشاری خون » در روز چهارشنبه تاریخ ۱۹/۶/۹۹ ساعت ۱۱ صبح در مرکز تحقیقات پرستاری برگزار می گردد.