فهرست

فرم تهیه طرح درس آموزش های مجازی و بارگذاری آن در سامانه نوید

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با عنایت به برگزاری کلاسهای آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ بصورت مجازی و لزوم تهیه طرح درس بر اساس آموزشهای مجازی و بارگذاری آن در سامانه نوید، به پیوست فرم طرح درس آموزش مجازی جهت استحضار و اطلاع رسانی به کلیه اعضای محترم هیات علمی آن دانشکده ارسال می گردد.

لازم به ذکر است اساتید محترمی که طرح درسهای کلاسهای حضوری خود را به تایید این مرکز رسانده اند می توانند از همان قالب استفاده نمایند و تنها بخش های مربوط به روش تدریس، فعالیت فراگیران و ارزشیابی که در فایل طرح درس ضمیمه این نامه با رنگ قرمز مشخص شده است، بر حسب فعالیت های مورد نظر استاد، مجددا بازنویسی نمایند.

دانلود فایل ضمیمه (ورد)

دانلود فایل ضمیمه (پی دی اف)