فهرست

موفقیت دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر در اولین آزمون المپیاد دانشگاه ۱۳۹۸

موفقیت دانشجویان دانشکده پرستاری رامسر در اولین آزمون المپیاد دانشگاه ۱۳۹۸

رشته مدیریت سلامت

نام و نام خانوادگی

ترم

فاطمه یداله زاده زواردهی

پنجم بهداشت

رضوان   قادری تبار

پنجم بهداشت

سارا    دودابی نژاد

پنجم بهداشت

سارا    اشکواری

سوم بهداشت

الهام   محمود جانلو

هشتم پرستاری

امیرمحمد    زارع شهرودی

ششم پرستاری

سودابه    لطفی پلنگی

چهارم کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

رشته آموزش پزشکی

نام و نام خانوادگی

ترم

سیده نسیم   حسینی

پنجم بهداشت

نگین   عبدالرحیمی

پنجم بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر شمسعلی نیا رئیس محترم دانشکده ، معاون محترم آموزشی ، مسئول محترم EDO ، اعضای محترم هبأت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری این موفقیت را به دانشجویان تبریک عرض می نمایند.