فهرست

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام وام تحصیلی ومسکن

اطلاعیه

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام وام تحصیلی ومسکن نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ازتاریخ ۹۸/۷/۱۰ تا تاریخ ۹۸/۷/۲۲ سایت صندوق رفاه به آدرس http://portal.srd.ir مراجعه نمایید.

امور دانشجویی