فهرست

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام وام ضروری

اطلاعیه

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام وام ضروری نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ از تاریخ ۹۸/۷/۱۶ تا تاریخ ۹۸/۷/۲۷به سایت صندوق رفاه به آدرس http://portal.srd.ir مراجعه نمایید

امور دانشجویی