فهرست

کارگاه طراحی و داوری مطالعات کارآزمایی بالینی

کارگاه طراحی و داوری مطالعات کارآزمایی بالینی توسط سرکار خانم دکتر میرآبی در روزهای ۲ و ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸ ( ساعت ۸/۳۰ الی ۱۶ ) در مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری ویژه اعضای محترم هیات علمی برگزار می گردد.