فهرست

جلسه دفاع نهایی پایان نامه دانشجوی پرستاری ارشد سالمندی خانم نیره جعفری شیروانی

جلسه دفاع نهایی  پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی خانم نیره جعفری شیروانی با راهنمایی خانم دکتر زهرا فتوکیان و  سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری با عنوان « ارتباط درک از حمایت اجتماعی خانواده با رفتار خود مراقبتی سالمند مبتلا به COPD » در تاریخ چهارشنبه ۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ساعت ۹صبح در مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری برگزار می گردد.