فهرست

ارتقاء جناب آقای دکتر شمسعلی نیا رییس دانشکده از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری

ارتقاء یکی از اعضاء هیأت علمی دانشکده پرستاری

جناب آقای دکتر عباس شمسعلی نیا رییس دانشکده پرستاری  از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.  اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشکده این مرتبه علمی را به ایشان تبریک عرض می نمایند.