فهرست

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشگاه

دانشجویانی که تحت پوشش بیمه سلامت یا درمان نمی باشند ، با مراجعه به سامانه بیمه سلامت به آدرس WWW.bimesalamat.ir بصورت رایگان ثبت نام و از مزایای بیمه پایه بهره مند شوند .