فهرست

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده

دانشجویان محترم ، جهت آگاهی از اخرین اخبار مربوط به خوابگاه ها ، سلف سرویس ، وام های دانشجویی ، بیمه حوادث دانشجویی ، اردوهای فرهنگی - ورزشی و . . .  به کانال و پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و دانشجویی بنام mefdababol@ مراجعه نمایند.

                                          

                                                                                                       امور دانشجویی دانشگاه