فهرست

تقاضای وام تحصیلی و مسکن

دانشجویان متقاضی وام تحصیلی و مسکن از تاریخ 96/7/11  لغایت 96/7/25به سایت صندوق رفاه portal.srd.ir مراجعه نمایند .

تذکر دانشجویانی که اولین بار برای دریافت وام ثبت نام می کنند باید اولا نسبت به تهیه تعهد نامه محضری و ثانیا نسبت به افتتاح حساب سیبا در بانک تجارت اقدام ، و آن را به امور دانشجویی تحویل نمایند .

 

                                                                                                            امور دانشجویی