فهرست

دعوت به جلسه دفاع نهایی آقای مهدی رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

جلسه دفاع نهایی آقای مهدی رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی روز دوشنبه مورخ بهمن ساعت 10 برگزار می شود .

جلسه دفاع نهایی آقای مهدی رستمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی

با عنوان « بررسی تأثیر اموزش تاب آوری بر سلامت مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر»

استاد محترم راهنما ، سرکار خانم دکتر فاطمه غفاری

استاد محترم راهنما ، سرکار خانم دکتر زهرا فتوکیان

استاد محترم مشاور ، جناب آقای دکتر محمود حاجی احمدی

زمان : دوشنبه 9 بهمن ماه  ساعت 10

مکان : سالن مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری