فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت یافتن نام ، شماره و گروه درس در سایت http://ramsar.mubabol.ac.ir از مسیر زیر مراجعه نمایند .

منوی معاونت آموزشی .................... امور آموزشی دانشجویی و فرهنگی ........................... نام درس همراه با شماره و کد درس