فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم ، شروع انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان محترم، شروع انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از تاریخ 96/11/7   الی 96/11/9 و شروع کلاسها مورخ 96/11/14 می باشد