فهرست

کارگزین

 

نام و نام خانوادگي:

نرجس تقی مشایی

سمت:

کارگزین

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۰۷

پست الكترونيكي:

nmashaei99@yahoo.com

 

 

شرح وظایف

۱- مطالعه قوانین و مقررات بخش نامه ها  و دستور العمل های مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان

۲- تهیه پیشنویس کارگزینی از قبیل احکام انتقال ،ترمیم حقوق ،مرخصی ،اضافه کارو نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات

۳- کنترل ورود و خروج از طریق برگه های مربوط به دستگاه کارت ساعت

۴- تطبیق مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق و ساعتی

۵- بایگانی و تنظیم مدارک و قراردادهای پرسنلی

۶- صدور احکام مختلف کارگزینی  کارکنان و اعضای هیات علمی شامل  استخدام تمدید قرارداد ترفیع پایه ، ارتقاء مرتبه ، ماموریت آموزشی  - ارتقاء رتبه ارتقاء طبقه  و...

۷- تنظیم کارکرد ماهیانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهیانه .

۸- هماهنگی و انجام امور رفاهی

۹- پیگیری ابلاغهای داخلی و صدور تسویه حساب پرسنلی

۱۰- هماهنگی برای  اجرا دوره های آموزشی کارکنان

۱۱- انجام  امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضای هیات علمی و کارکنان