فهرست

شرح وظایف مربیان بالینی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل

دانشكده پرستاري و مامائي فاطمه زهرا (س) رامسر

 

شرح وظایف مربیان بالینی:

۱ قبل از شروع کارآموزی برنامه خود را با مدیر گروه تطبیق دهید.

۲ -در شروع کارآموزي حتماٌ خود را به مترون یا سوپروایزر آموزشی بیمارستان یا مسئول مراکز بهداشتی- درمانی معرفی نمایید.

۳ -روز اول کارآموزي گام های آموزشی، فرم ارزشیابی و اهداف آموزشی براي دانشجویان کاملا تشریح شود. در صورت گزارش نامناسب بودن ظاهر دانشجو توسط مدیر پرستاری یا مسئول مراکز بهداشتی درمانی به معاونت آموزشی دانشکده، استاد بالینی مربوطه مسئول خواهد بود.

۴ -در ابتداي هر کارآموزي جهت دانشجویان برنامه آشنا سازي با پرسنل و بخش ترتیب داده شود.

۵ -برنامه روزانه دانشجویان ( فرم مخصوص ) در برد بخش نصب گردد و به اطلاع سرپرستار رسانده شود.

۶ -در پایان هر شیفت دانشجویان موظف به ارائه گزارش شفاهی بیماران یا مددجویان خود به سرپرستار یا مسئول بخش و یا مسئول واحد در کارآموزی های بهداشت می باشند. به علاوه گزارش کتبی بیماران یا مددجویان نیز می بایست در اختیار استاد بالینی مربوطه قرار داده شود.

۷ -هر دانشجوی پرستاری باید در هر برنامه کار آموزي و متناسب با گام های آموزشی حداقل یک برنامه مراقبت از بیمار بر اساس فرایند پرستاري با توجه به تشخیص هاي پرستاري NANDA تدوین کرده و یک برنامه آموزش به بیمار یا خانواده به صورت شفاهی و کتبی ارائه دهد. به علاوه دانشجو موظف به ارائه آموزش شفاهی در حین ارائه مراقبت هاي پرستاري، بر اساس نیازهاي آموزشی بیمار وخانواده می باشد. توجه شود که تدوین برنامه و مراقبت بر اساس فرایند پرستاري الزامی می باشد و انتظار می رود اساتید محترم از دانش و مهارت لازم در این زمینه برخوردار باشند.

۸ -طول مدت کنفرانس ها  یا ثبت گروهی بیش از ۳۰ دقیقه نبوده و حتی الامکان بر بالین بیمار اجرا شود.

۹ -هر پروسیجري در ابتدا باید به طور صحیح توسط استاد بالینی انجام و سپس توسط دانشجو با نظارت دقیق استاد بالینی انجام شده و تا کسب مهارت تکرار شود .

۱۰ -در فرم های ارزشیابی مشخصات کامل دانشجو درج شده و توسط دانشجو و استاد بالینی امضا شود.

۱۱ -در صورت امکان ارزیابی روزانه دانشجو صورت گرفته و اشکالات به وي تذکر داده شود . در انتهاي کار آموزي نیز برگه ارزشیابی تکمیل شده و نمره نهایی به رویت و امضاء دانشجو رسیده و حداکثر بعد از ۲-۱ هفته به مدیر گروه مربوطه تحویل داده شود.

۱۲ -در صورت مشاهده نقص عضو یا هرگونه مشکلات جسمی و روحی روانی در دانشجو، مراتب به صورت کتبی به مدیر گروه مربوطه گزارش شود.

۱۳ -در صورتی که در زمان کارآموزي مجبور به استفاده از مرخصی بودید با هماهنگی قبلی با مدیر گروه مربوطه باشد و تلاش شود فرد جایگزین معرفی شود.

۱۴ -زمان کار آموزي متعلق به دانشجو می باشد؛ لذا خواهشمند است مربیان محیط کار آموزي را جهت انجام هر گونه کار اداري و ...... ترك ننمایند مگر با هماهنگی با مدیر گروه مربوطه یا معاون آموزشی دانشکده باشد.

۱۵ -یونیفرم مربیان پرستاري: خانم ها: مانتو شلوار و مقنعه سرمه اي و آقایان روپوش سفید بلند و شلوار سرمه اي و کفش اداری مشکی، قهوه ای یا سرمه ای

۱۶ -درصورت بروز حادثه براي دانشجو در محیط کارآموزي و کارورزي، حتما گزارش پیشامد همراه با اقدامات انجام گرفته براي دانشجو به معاون آموزشی دانشکده ارسال شود.

۱۷ -درصورت نیدل استیک شدن دانشجو، دستورالعمل اجرایی براساس پروتکل محیط بالینی انجام وگزارش آن به صورت گزارش پیشامد به معاون آموزشی ارسال شود.

۱۸ -هر مربی موظف به رعایت گام های آموزشی و انجام کار آموزي بر اساس آن می باشد.

۱۹ -اساتید بالینی نمی توانند با هماهنگی دانشجویان شیفت ها را  تغییر داده یا بصورت  long dayبرگزار کنند مگر در شرایط خاص که می بایست با مدیر گروه مربوطه و معاون آموزشی هماهنگی لازم صورت گیرد.

۲۰ -شرکت در راند صبحگاهی به همراهی دانشجویان و پرسنل بخشها الزامی است.

۲۱-نظارت مستمر بر فعالیتهاي دانشجویان در طول دوره کار آموزي مورد انتظار است.

۲۲-رعایت و تذکر موارد ذیل به دانشجویان الزامی است:

  • از ورود دانشجویانی که در یک واحد کارآموزي یا کارورزي بیش از ۲ روزغیبت داشته اند به بخشها خود داري کرده، دانشجو موظف است خود را به معاون آموزشی معرفی نماید.غیبت ها در همان روز به اطلاع آموزش رسانده شود.
  •  ساعت کار آموزي و کارورزي در رامسر شیفت صبح ۱۳/۳۰-۷/۳۰ ، ساعت کار آموزي عصر از ساعت ۱۹/۳۰-۱۳/۳۰ و ساعت کارآموزی شیفت شب۱۹-۷در سایر مراکز بالینی مطابق با برنامه کارآموزی بالینی می باشد.
  • به دانشجویان جهت استراحت و صرف چاي در هر شیفت ۳۰ دقیقه وقت داده شود.
  •  رعایت ظاهر آراسته ، یونیفرم کامل، حجاب اسلامی و داشتن کارت شناسایی الزامی است. یونیفرم دانشجویان دختر مانتو، شلوار پارچه ای و کفش سفید، مقنعه سرمه اي و یونیفرم دانشجویان پسر روپوش سفید بلند، شلوار مشکی پارچه ای و کفش مشکی می باشد. در صورت عدم رعایت موارد و یا عدم توجه به تذکر مربی از ورود دانشجو به بخش جلو گیری شود.

توجه: پوشیدن شلوار جین ممنوع است و لازم است از ورود چنین دانشجویانی به بخش جدا اجتناب شود.

در صورت استفاده از زیور آلات ، داشتن آرایش ، ناخن هاي بلند و استفاده از لاك ناخن دانشجو حق ورود به بخش و انجام کار آموزي را نخواهد داشت و بهتر است در این زمینه توسط مربی کاملاٌ توجیه شود.

- دانشجویان به هیچ عنوان جهت اهداف گوناگون نظیر شرکت در سمینارها ، واحد گیري ، شرکت در کلاس درس، تسویه حساب و........... بدون هماهنگی مربی مربوطه یا معاون آموزشی حق ترك محیط اموزش بالینی را ندارند.

-هیچ دانشجویی اجازه ندارد در ساعت استراحت بویژه در شیفت شب از محیط بالین(بیمارستان، مراکز بهداشتی درمانی) خارج شود، در صورت خروج از محیط بالین به منزله غیبت غیرموجه محسوب می شود.

غیبت دانشجو:

در صورت غیبت بصورت زیر رفتار میشود:

الف- یک روز غیبت غیر موجه ۲ روز جبران کار آموزي و کسر ۱ نمره از کار آموزي مربوطه

ب- در غیبت موجه ( سفر برای حج تمتع، فوت یا ازدواج اقوام درجه یک و یا بیماری) لازم است دانشجو مدارک خود را به آموزش داده و پس از تایید معاون آموزشی درخواست جبران کار آموزي نماید. جبران کارآموزی در فرجه امتحانات و به همراه مربی می باشد.

ج -غیبت موجه بیش از ۱ روز در هر واحد کارآموزی منجر به حذف واحد میشود.( در موارد استثنایی در شوراي آموزشی دانشکده تصمیم گیري خواهد شد.)

تاخیر دانشجو:

-یک تاخیر به مدت ۱۵دقیقه کسر۰/۵ نمره

-دو تاخیر با همان میزان یک غیبت مجاز

- با تاخیر بیشتر، غیبت غیر موجه خواهد بود. موارد استثناء در صورت داشتن مجوز معاون آموزشی دانشکده، دانشجو اجازه حضور در بالین خواهد داشت.