فهرست

وظایف شورای مرکز تحقیقات

- طرح های پژوهشی - برگزاری کارگاه ها و ارائه گزارشات - تعیین نیازها و اولویت های پژوهشی گروه ها

وظایف شورای مرکز تحقیقات:

  1. طرح های پژوهشی: تایید یا رد پروپوزال های ارسالی از گروه های مختلف آموزشی و درخواست اصلاحات
  2. برگزاری کارگاه ها و ارائه گزارشات: درخواست از مدیران محترم گروه ها جهت تعیین نیازهای اعضاء محترم هیاٌت علمی
  3. تعیین نیازها و اولویت های پژوهشی گروه ها: قرائت و نهایی کردن نیازها و اولویت های پژوهشی گروه ها و قراردادن آن در سایت مرکز تحقیقات جهت راهنمایی و استفاده دانشجویان و اعضاء هیاٌت علمی