فهرست

برنامه درسی بالینی

دانشجویان گرامی که کارآموزی دارند با کلیک کردن بر روی ترم مورد نظر محتوای آن را بدست آورید

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم سوم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم پنجم کارشناسی پرستاری

 برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی پرستاری  

برنامه کارآموزی ترم هشتم بهداشت عمومی

برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی بهداشت عمومی