فهرست

برنامه درسی بالینی

دانشجویان گرامی که کارآموزی دارند با کلیک کردن بر روی ترم مورد نظر محتوای آن را بدست آورید

برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم دوم بهداشت عمومی

برنامه کارآموزی ترم هفتم بهداشت عمومی

برنامه کارگاه ترم هفتم بهداشت عمومی

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم دوم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم چهارم کارشناسی پرستاری

 برنامه کارآموزی ترم ششم کارشناسی پرستاری  

برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی عملی فارماکولوژی دانشجویان ترم دوم ارشد پرستاری سالمندی