فهرست

برنامه درسی بالینی

دانشجویان گرامی با کلیک کردن بر روی برنامه کارآموزی ترم مورد نظر محتوای آن را بدست آورید

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 140۲-140۳

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم سوم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم پنجم کارشناسی پرستاری

 برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی پرستاری  

----

برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی بهداشت عمومی

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

 

برنامه کارآموزی ترم دوم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم چهارم کارشناسی پرستاری

 برنامه کارآموزی ترم ششم کارشناسی پرستاری  

 برنامه کارآموزی ترم هشتم کارشناسی پرستاری  

برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی بهداشت عمومی

 

 

برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س)

برنامه کارآموزی ترم سوم کارشناسی پرستاری

برنامه کارآموزی ترم پنجم کارشناسی پرستاری

 برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی پرستاری  

برنامه کارآموزی ترم هشتم بهداشت عمومی

برنامه کارآموزی ترم هفتم کارشناسی بهداشت عمومی