فهرست

شرح وظایف مسئول پژوهش

شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگي:

نسرین نوابی

سمت:

مسئول پژوهش

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۳۱

پست الكترونيكي:

Nasrin.navabi@gmail.com

n.navvabi@mubabol.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول پژوهشی:

برنامه ریزی و نظارت بر انجام فعالیتهای پژوهشی دانشکده به شرح ذیل :

تهیه و تنظیم برنامه های سالانه و تقویم اجرای فعالیتهای حوزه پژوهش

تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی مطابق آیین نامه ها و ضوابط مربوط

تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی

حضور در کمیته های مربوط به بررسی طرح های پژوهشی

دریا فت گزارش پیشرفت کار از واحدهای اجرا کننده برنامه های پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده و جدول زمانی آنها

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و سایر واحدهای مرتبط

نظارت بر امر تهیه و در دسترس قرار دادن کتب، نشریات و مجلات علمی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان

بررسی و تایید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذی ربط

فعالیتهای پژوهشی

در راستای اهداف معاونت پژوهشی، این معاونت در زمینه های ذیل فعالیت دارد:

ارزشیابی طرح های تحقیقاتی و مساعدت در اجرای آنها

همکاری در خصوص اجرای پایان نامه ها

تالیف و ترجمه کتب

برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی