فهرست

استعدادهای درخشان

دانشجویان استعدادهای درخشان دانشکده

برای ورود به سایت استعدادهای درخشان اطفا اینجا را کلیک کنید

دانشجویان موفق در آزمون های استعداهای درخشان

نام و نام خانوادگی

سال و رتبه

نوع آزمون

حسین باقری

۹۲ رتبه چهارم

المپیاد دانشجویی سطح کشوری

مهرزاد عشورنژاد

۹۵ -  -

جوان برتر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

فلوچارت المپیاد

جدول تخصیص امتیاز

آیین نامه استعدادهای درخشان