فهرست

پژوهش در آموزش

                        

لیست طرحهای پژوهش در آموزش  انجام شده و در دست اجرای دانشکده

ردیف

عنوان طرح پژوهش در آموزش

اسامی مجریان طرح

کد طرح

سال

۱

ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر بر اساس الگوی یادگیری وارک (VARK)

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهانشاهی

 

تمام شده است

۲

بررسی وضعیت شغلی، آموزشی و پژوهشی دانش آموختگان رشته پرستاری در دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

محبوبه نصیری  فاطمه شیرین کام، بهناز رحیمیان، کلثوم حلاجیان، مهری جهانشاهی، محدثه میراحمدی

 

تمام شده است

۳

بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری از وضعیت آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

زهرا فتوکیان، سیدجواد حسینی *، زهرا بهشتی، علی ذبیحی، پروین عزیزنژاد، فاطمه غفاری

 

تمام شده است

۴

بررسی مشکلات دانشجویان پرستاری در مراجعه به اساتید راهنم

خانم جنت علیپور /نوابی/ جهانشاهی

 

نا تمام

۵

تهیه وتولید یک برنامه معلم چند رسانه ای برای دانشجویان جدید (پذیرفته شده)به منظور آشنایی با رشته تحصیلی ومحل تحصیل آنان درسایت دانشکده پرستاری ومامایی رامسر

نوابی

۲۶۹۲

نا تمام

۶

طراحی و روانسنجی ابزار ارزشیابی واحد فارماکولوژی بالینی دانشجویان پرستاری

 

۳۳۸۷

تمام شده است

۷

کیفیت خواب وبرخی از عوامل تأثیر گذار دردانشجویان پرستاری دانشکده رامسر،سال1389

نصیری

 

۶۰۴

تمام شده است

۸

بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی و نقش کتابخانه در دانشجویان دانشکده رامسر

نصیری  نوابی/ام لیلا عصری/حبییه محدث

۲۴۶۷

نا تمام

 

۹

تاثیر بکارگیری شیوه منتورشیب بر عوامل تنش زای محیط بالینی واعتماد به نفس دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

جهانشاهی/نصیری/جنت علیپور /نوابی

۳۰۰۲

نا تمام

۱۰

بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری ماما یی فاطمه زهرا (س)رامسر ۱۳۹۵

جهانشاهی/دکتر شمسعلی نیا/نصیری/حق پرست /مقدم

۳۵۷۵

نیاز به اصلاح

۱۱

۳۵۶۷    بررسی ارتباط استفاده بیش از حد تلفن همراه با کیفیت خوا ب در بین دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه الزهرا رامسر درسال ۱۳۹۵

جهانشاهی

/جنت فریدونی /نصیری/شیرچی

۳۵۶۷

ناتمام

۱۲

بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان  وموفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکدهی پرستاری رامسر

جنت علیپور

 

ناتمام