فهرست

cv اعضای هیأت علمی

رزومه اعضای هیأت علمی

لیست و CV  اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

۱

دکتر علی پورحبیب

CV

Alipourhabib58@gmail.com

 Alipourhabib.a@mubabol.ac.ir

2

 زهرا جنت علیپور

مسئول اساتید مشاور

CV

Zalipoor@gmail.com

z.jannat@mubabol.ac.ir

۳

دکتر فخرالدین چابکسوار

CV

fchaboksavar@yahoo.com

f.chaboksavar@mubabol.ac.ir

۴

 دکتر عباس شمسعلی نیا

CV  

abbasshamsalinia@yahoo.com

 a.shamsalinia@mubabol.ac.ir

۵

فاطمه شیرینکام 

رییس دانشکده

مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه

CV

 Shirinkam_fateme@yahoo.com 

f.shirinkam@mubabol.ac.ir

۶

دکترزهرا فتوکیان

معاون آموزشی دانشکده

مدیر گروه اصول و فنون پرستاری و مدیر بالینی

CV

ZFotoukian@yahoo.com 

z.fotokian@mubabol.ac.ir

۷

دکتر  فاطمه غفاری

CV

Ghafarifateme@yahoo.com 

f.ghaffari@mubabol.ac.ir

۸

هنگامه کریمی

CV 

hengamehkarimister@gmail.com

h.karimi@mubabol.ac.ir

۹

دکتر سپیده محمدی

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

CV

sepidmohamadi@yahoo.com

sepidmohamadi@nm.mui.ac.ir

۱۰

دکتر فاطمه محمدخواه

CV

mohamadkhahfatemeh@yahoo.com

 

۱۱

دکتر آمنه محمودیان

cv

mahmoudianamaneh@yahoo.com

A.Mahmoudian@mubabol.ac.ir

۱۲

فائزه نوروزی نژاد

CV

Faezehnorozi@yahoo.com

 f.norouzinejad@mubabol.ac.ir