فهرست

cv اعضای هیأت علمی

رزومه اعضای هیأت علمی

لیست و CV  اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

۱

 زهرا جنت علیپور

مسئول اساتید مشاور

CV

Zalipoor@gmail.com

z.jannat@mubabol.ac.ir

 

دکتر فخرالدین چابکسوار

CV

fchaboksavar@yahoo.com

۲

 دکتر عباس شمسعلی نیا

رئیس دانشکده

CV  

abbasshamsalinia@yahoo.com

 a.shamsalinia@mubabol.ac.ir

۳

فاطمه شیرینکام 

مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه

CV

 Shirinkam_fateme@yahoo.com 

f.shirinkam@mubabol.ac.ir

۴

دکترزهرا فتوکیان

مدیر گروه اصول و فنون پرستاری و مدیر بالینی

CV

ZFotokian2005@yahoo.com 

z.fotokian@mubabol.ac.ir

۵

دکتر  فاطمه غفاری

معاون آموزشی دانشکده

CV

Ghafarifateme@yahoo.com 

f.ghaffari@mubabol.ac.ir

۶

هنگامه کریمی

CV 

hengamehkarimister@gmail.com

h.karimi@mubabol.ac.ir

۷

دکتر سپیده محمدی

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

CV

sepidmohamadi@yahoo.com

sepidmohamadi@nm.mui.ac.ir

۸

دکتر فاطمه محمدخواه

CV

mohamadkhahfatemeh@yahoo.com

 

۹

فائزه نوروزی نژاد

 

CV

Faezehnorozi@yahoo.com

 f.norouzinejad@mubabol.ac.ir