فهرست

cv اعضای هیأت علمی

رزومه اعضای هیأت علمی

لیست و CV  اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

۱

مهری جهانشاهی

مسئول اساتید راهنما

CV                                                                     

mehrigahanshahi@gmail.com

m.jahanshahi@mubabol.ac.ir

۲

زهرا جنت علیپور

مدیر گروه پرستاری کودکان

CV

Zalipoor@gmail.com

z.jannat@mubabol.ac.ir

۳

 دکتر عباس شمسعلی نیا

رئیس دانشکده

CV

abbasshamsalinia@yahoo.com

 a.shamsalinia@mubabol.ac.ir

۴

فاطمه شیرینکام 

CV

 Shirinkam_fateme@yahoo.com 

f.shirinkam@mubabol.ac.ir

۵

 دکتر زهرا فتوکیان

مدیر گروه اصول و فنون پرستاری و مدیر بالینی

CV

ZFotokian2005@yahoo.com 

z.fotokian@mubabol.ac.ir

۶

دکتر  فاطمه غفاری

معاون آموزشی دانشکده

CV

Ghafarifateme@yahoo.com 

f.ghaffari@mubabol.ac.ir

۷

هنگامه کریمی

CV 

hengamehkarimister@gmail.com

h.karimi@mubabol.ac.ir

 

۸

دکتر سپیده محمدی

CV

sepidmohamadi@yahoo.com

sepidmohamadi@nm.mui.ac.ir

۹

محبوبه نصیری

مدیرگروه پرستاری ومسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

CV

 mahboobeh.nasiri132@gmail.com     

m.nasiri@mubabol.ac.ir

۱۰

نسرین نوابی

مسئول EDO

CV

nasrin.navabi@gmail.com

n.navvabi@mubabol.ac.ir

 

۱۱

فائزه نوروزی نژاد

مدیر گروه سلامت جامعه

CV

Faezehnorozi@yahoo.com

 f.norouzinejad@mubabol.ac.ir