فهرست

معاون آموزشی

شرح و وظایف

 نام و نام خانوادگي

زهرا   فتوکیان

 سمت  

معاون آموزشی

 مدرک و رشته تحصیلی 

دکتری -  پرستاری

 مرتبه علمی   

دانشیار

شماره تماس- فکس

۰۱۱۵۵۲۲۰۵۹۰- ۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی

۲۳۰

پست الکترونیکی

ZFotokian2005@yahoo.com 

z.fotokian@mubabol.ac.ir

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

۱- برنامه ریزی ، اجرا ،  کنترل و نظارت و ارزشیابی در راستای  برنامه های استراتژیک آموزشی

۲-    تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص مسائل آموزشی با همکاری مسئولین مربوطه

۳-     نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی

۴-     نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیران گروه های آموزشی

۵-    حضور در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای مصوبات

۶-    تنظیم جلسات شورای آموزشی دانشکده و نظارت بر اجرای مصوبات

۷-   نظارت بر حسن اجرای وظایف مسئول EDC ، مسئول اساتید راهنما و مسنولین ارزیابی درونی دانشکده

۸-     تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزشی

 ۹-    تنظیم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و نظارت بر اجرای مصوبات