فهرست

معرفی ریاست

معرفی ریاست همراه با شرح وظایف

نام و نام خانوادگي:

فاطمه شیرین کام

سمت:

رییس دانشکده

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناس ارشد مامایی

مرتبه علمی:  

 

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی:

۲۱۷

پست الكترونيكي:

Shirinkam_fateme@yahoo.com 

f.shirinkam@mubabol.ac.ir

CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

 ۱- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ می شود

۲- اهتمام به ایجاد زمینه های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و رشد استعدادهای دانشجویان از طریق مدیریت و سازمان دهی مؤثر منابع انسانی و مادی دانشکده

 ۳- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری – مالی و فرهنگی دانشکده

۴-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی ، اداری مالی و سایر واحدها

 ۵- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدها و بخش های تابع دانشکده

۶-نظارت بر کار شوراها یا کمیته های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و . . . دانشکده

 ۷-ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای مختلف و مجموعه ی دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه

 ۸-بررسی صلاحیت و ارزیابی عملکرد مدیران شاغل در دانشکده
 ۹-شرکت در جلسات شورای دانشگاه