فهرست

دانشجویان اساتید مشاور

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور مشاهده دانشجویان تحت مشاوره هر یک از اساتید مشاور بر روی نام استاد مورد نظر کلیک نمایید.

اسامی دانشجویان استاد راهنما نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فاطمه شیرین کام

دکتر زهرا فتوکیان

هنگامه کریمی

دکتر عباس شمسعلی نیا

دکتر فاطمه محمدخواه

دکتر سپیده محمدی

دکتر فاطمه غفاری

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا" برای مشاهده لیست اساتید مشاور نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 اینجا راکلیک کنید 

لطفا" برای مشاهده لیست اساتید مشاور نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 اینجا راکلیک کنید