فهرست

دانشجویان اساتید مشاور

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

اسامی دانشجویان استاد راهنما نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

دکتر عباس شمسعلی نیا

دکتر فاطمه غفاری

دکتر زهرا فتوکیان

دکتر سپیده محمدی

فاطمه شیرین کام

هنگامه کریمی

 

 

 

 

 

 

 

لطفا" برای مشاهده لیست اساتید مشاور نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 اینجا راکلیک کنید