فهرست

استاد مشاور

 

 

نام و نام خانوادگي

 زهرا جنت علیپور

سمت

مسئول اساتید مشاور

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماس-فکس  

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱-۰۱۱۵۵۲۲۰۴۸۸

شماره داخلی

۲۳۱

پست الکترونیک

zalipoor@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظایف اساتید مشاور

۱- تکمیل فرم اطلاعات فردی دانشجویان (ورودی های جدیدیا ترم ۱ )

۲- انجام ثبت نام و انتخاب واحد

۳- بررسی کارنامه تحصیلی نیمسال دانشجو

۴-بررسی روند تحصیلی دانشجو (مقایسه معدل ترم های گذشته با ترم جاری )

۵- راهنمایی در حذف و اضافه و اضافه واحد ها در زمان مقرر

۶- راهنمایی دانشجو جهت حذف اضطراری

۷- بررسی گواهی پزشکی ، میهمانی ، انتقالی ، جابجایی و در صورت نیاز هدایت دانشجو

۸- گزارش دانشجوی مشروط و یا افت تحصیلی به مسئول اساتید راهنما جهت ارجاع به واحد مشاوره دانشگاه

۹- گزارش دانشجوی آسیب پذیر به مسئول اساتید مشاور جهت ارجاع به واحد مشاوره 

۱۰-اطلاع به خانواده دانشجوی تحت پوشش در صورت نیاز به مشورت

۱۱- پیگیری پرونده دانشجوی ارجاع شده به مراکز ذیربط

 ۱۲- شرکت در جلسات مربوط به اساتید راهنما

 ۱۳- اعلام برنامه زمانی مراجعه دانشجویان جهت مشاوره

 ۱۴- اعلام مشکل دانشجو به مدیر گروه یا معاون آموزشی با هماهنگی با مسئول اساتید مشاور( در صورت ضرورت )

 ۱۵- معرفی دانشجو به واحد های مختلف دانشگاه در صورت نیاز به همکاری تخصصی با هماهنگی با مسئول اساتید مشاور