فهرست

عناوین پایان نامه ها

لیست پایان نامه های  موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

ردیف

نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ دفاع

۱

مهرناز منتظری

استادراهنمای اول:دکترعباس شمسعلی نیا  

استاد راهنمای دوم : محبوبه نصیری

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند

Abstract

۹۶/۶/۱۵

۲

علی پور حبیب

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

 استاد راهنمای دوم : محبوبه نصیری

اجرای ورزشهای ایروبیک- مقاومتی بر سازگاری جسمی و روانی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

Abstract

۹۶/۶/۲۲

 

۳

عاطفه علیپور

استاد راهنمای اول: دکتر فاطمه غفاری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

تاثیر آموزش بر شناسایی سالمند آزاری در پرستاران

Abstract

۹۶/۹/۱۳

۴

راضیه ترابی چافجیری

استاد راهنمای اول: هنگامه کریمی

استاد راهنمای دوم : فاطمه شیرین کام

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان

Abstract

۹۶/۱۰/۱۶

 

۵

مجتبی مرادی

استاد راهنمای اول: محبوبه نصیری

استاد راهنمای دوم : مهری جهانشاهی

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی مدل۵آ بر خود کارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پر فشاری خون

Abstract

۹۶/۱۰/۱۶

۶

مهدی رستمی

استاد راهنمای اول: دکتر فاطمه غفاری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر سلامت روان مراقبین سالمندان آلزایمری

Abstract

۹۶/۱۱/۹

۷

اعظم سهرابی

استادراهنمای اول:دکترعباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

تبیین تجارب زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر

Abstract

۹۶/۱۱/۱۱

 

۸

سکینه پرورشان

استادراهنمای اول:دکترعباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : مهری جهانشاهی

مشاور: دکتر محمود حاجی احمدی

تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در شهر بجنورد

Abstract

۹۶/۱۲/۱۵

 

۹

زهرا سام خانیان

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

مشاور: زهرا جنت علیپور

طراحی پرسشنامه توانمندسازی در سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن انسدادی ریه

Abstract

۹۸/۰۱/۲۰

۱۰

مریم  صادقی حصاری

استادراهنمای اول:دکترعباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان

Abstract

۹۸/۰۳/۰۵

۱۱

نیره جعفری شیروانی

استاد راهنمای اول: دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم : دکتر فاطمه غفاری

ارتباط درک از حمایت اجتماعی خانواده با رفتارهای خود مراقبتی سالمندان مبتلا بهCOPD

Abstract

۹۸/۰۵/۰۲

۱۲

ساجده فلاح پور

استاد راهنمای اول: محبوبه نصیری

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور : زهرا جنت علیپور

بررسی تأثیر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ ) بر عوامل تنیدگی آور و خستگی در سالمندان تحت درمان با همودیالیز

Abstract

۹۸/۰۵/۲۱

۱۳

شراره   خلیلی

استاد راهنمای اول: هنگامه کریمی

استاد راهنمای دوم : دکتر رضا قدیمی

مشاور : فاطمه شیرین کام

بررسی تأثیر برنامه پیاده روی گروهی بر اضطراب اجتماعی اندام و اختلالات  خوردن در زنان سالمند

Abstract

۱۳۹۹/۶/۲۳

۱۴

عصمت  نوربخش

استاد راهنمای اول: مهری جهانشاهی

استاد راهنمای دوم:دکترعباس شمسعلی نیا

تأثیر ورزش تایچی بر عملکرد فیزیکی و  میزان سقوط زنان سالمند

Abstract

۱۳۹۹/۶/۱۹

۱۵

شهربانو  نصرثابت قدم

استاد راهنمای اول: مهری جهانشاهی

استاد راهنمای دوم : دکتر زهرا فتوکیان

مشاور: محبوبه نصیری

بررسی تأثیر بکارگیری الگوی اورم بر رفتارهای خودمراقبتی زنان سالمند مبتلا به  پرفشاری خون شهر رامسر 

Abstract

۱۳۹۹/۶/۱۹

۱۶

فرزانه دیدور

استاد راهنمای اول:دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم: دکتر فاطمه غفاری

دیدگاه پرستاران نسبت به موانع مدیریت درد در سالمندان مبتلا به دمانس بعد از عمل جراحی شکستگی مفصل ران

Abstract

۱۳۹۹/۸/۱۴

۱۷

سودابه لطفی

استاد راهنمای اول : دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم: دکتر فاطمه غفاری

فعالیت‌های پرستاری ارتقای سلامت در سالمندان مبتلابه COPD در ساختارهای بهداشتی-درمانی

Abstract

۱۴۰۰/۵/۲۰

۱۸

سیده فاطمه زهرا منافی فر

استاد راهنمای اول: دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم: دکتر فاطمه غفاری

ارتباط عوامل روانی -اجتماعی با سالمندی سالم در سالمندان

Abstract

۱۴۰۰/۸/۹

۱۹

زینب گلیج

استاد راهنمای اول : دکتر عباس شمسعلی نیا

استاد راهنمای دوم: دکتر فاطمه غفاری

شیوع و عوامل خطر چاقی در سالمندان ساکن غرب استان مازندران در سال 1399

Abstract

۱۷/۶/۱۴۰۰

۲۰

موسی کوهساری

استاد راهنمای اول : نسرین نوابی

استاد راهنمای دوم: دکتر عباس شمسعلی نیا

اثر بخشی آموزش خانواده محور بر بارمراقبتی و اضطراب مراقبان سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو

Abstract

۴/۱۰/۱۴۰۰

۲۱

نرجس خارستانی

استاد راهنمای اول : هنگامه کریمی

استاد راهنمای دوم: فاطمه شیرین کام

ارتباط ترس از پیشرفت بیماری با حمایت اجتماعی، اضطراب و افسردگی بیمارستانی در سالمندان مبتلابه سرطان

Abstract

۴/۱۱/۱۴۰۰

۲۲

فتانه سبزعلیپور

استاد راهنمای اول :دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم:زهرا جنت علیپور

ارتباط بین تاب آوری و بار مراقبتی مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلابه بیماری مزمن انسدادی ریه

Abstract

۲۰/۵/۱۴۰۰

۲۳

معصومه نادر نژاد

اساتید راهنما اول:دکتر فاطمه غفاری

استاد راهنمای دوم :دکتر عباس شمسعلی نیا

بررسی سبک زندگی مرتبط با بیماری در سالمندان مبتلابه صرع ساکن ایران

Abstract

۳۰/۶/۱۴۰۱

۲۴

محمدباقر اکبرپور روشن

اساتید راهنما اول:

دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنمای دوم :دکتر حسنعلی جعفرپور

 

مقایسه تأثیر استفاده از سیستم هوای فشرده گرم و سرم وریدی گرم با روش روتین بر پارامترهای همودینامیک، لرز و زمان بیدار شدن در سالمندان تحت جراحی قلب باز

Abstract

۲۰/۱۰/۱۴۰۱

 

: