فهرست

مسئول تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

 

 

نام و نام خانوادگي

زهرا فتوکیان

سمت

مسئول تحصیلات تکمیلی

مدرک  

دکترای پرستاری

شماره تماس

۰۱۱۵۵۲۲۰۵۹

 فکس

 ۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی

۰۱۱۵۵۲۲۰۵۹۰

پست الکترونیک

zfotoukian@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدیریت تحصیلات تکمیلی   

 

دانشکده پرستاری و مامایی  فاطمه زهرا (س) رامسر با برخورداری از اعضای هیئت علمی و آموزشی توانمند و مجرب و با برخورداری از دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد بعنوان واحدی از دانشگاه علوم پزشکی بابل  وظيفه حفظ و ارتقائ جايگاه علمي حرفه پرستاری اين مرز و بوم را نیز برعهده دارد.  

 

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده  امیدوار است  با برنامه ریزی و همدلی  همه اعضای محترم  دانشکده، شرایط و زمینه لازم را  برای راه اندازی رشته های جدید در مقطع ارشد مبتنی بر نیازهای جامعه به منظور همراستائی با نقشه جامع سلامت کشور و نقشه علمی دانشگاه نقش بارز خود را در ارتقاء سلامت به خوبی فراهم نماید.      

 

                                                                         دکتر فاطمه غفاری  

                                                                      مسئول تحصیلات تکمیلی