فهرست

فرم ها

فرم های ضروری کارشناسی ارشد سالمندی

 

فرم های ضروری کارشناسی ارشد سالمندی

فرم مخصوص استاد راهنما

فرم مخصوص استاد راهنمای دوم

فرم مخصوص استاد مشاور

فرم ارائه و تایید عنوان پایان نامه

فرم درخواست جلسه دفاع از عنوان

معیار های بررسی عنوان در شورای تحصیلات تکمیلی

فرم درخواست جلسه دفاع از پرویوزال

فرم ارائه و تأیید پرویوزال پایان نامه

فرم بررسی اعتبار ابزار

فرم درخواست معرفی جمع آوری اطلاعات

فرم گزارش سه ماهه پایان نامه

تأییدیه استاد راهنما مبنی بر آمادگی دانشجو برای دفاع از پایان نامه 

درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه

فرم اظهار نظر ناظرین محترم جهت دفاع نهایی

فرم ارزیابی مستندات پژوهشی

فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اظهار نامه اصالت پایان نامه

   اظهار نامه دانشجو

حق طبع ، نشر و مالکیت نتایج

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح های کارآزمایی بالینی

فرم رضایت آگاهانه شرکت در مطالعه

کاربرگ تأیید انجام صحافی پایان نامه

فرم وصول پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تاییدیه علمی و ساختاری پیش نویس مقاله حاصل از پایان نامه

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

فرم درخواست فرصت تحصیلات اضافی دانشجویان کارشناسی ارشد حهت طرح در شورای آموزشی دانشکده