فهرست

رییس اداره امور عمومی

 

نام و نام خانوادگي

علی سلملیان

سمت

رئیس اداره امور عمومی

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

شماره تماس-فکس

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱۰۱۱۵۵۲۲۶۴۱۳ -

شماره داخلی

۲۱۰

پست الکترونیک

 

شرح وظایف : 

۱- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور

۲- تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای زیربط

۳- سازماندهی و هماهنگی فعالیت ها

۴- تهیه گزارشات و پیش نویس های لازم برابر دستورالعمل

۵- تهیه و تنظیم بودجه دانشکده برابر خط مش و دستورالعمل های صادره از دانشگاه

۶- تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه دانشکده

۷- نظارت و کنترل بر نحوه توزیع ملزومات خریداری شده .

۸- کنترل و نظارت بر حضور و غیاب کارکنان

۹- اعلام وضعیت مرخصی به کارکنان در پایان هر سال

۱۰- تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و انجام امور قراردادها .

۱۱- نظارت بر امور مربوط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول دانشکده

۱۲- دریافت بودجه اختصاص یافته و نظارت بر هزینه آن طبق اعتبارات تخصیصی از قبیل هزینه های پرسنلی شامل اضافه کاری ، حق التدریس ، هزینه جاری ، هزینه های عمرانی ، هزینه های تجهیزاتی و . . .

۱۳- صدور ابلاغ مأموریت و مرخصی و غیره بر اساس دستور العمل مربوطه

۱۴- کنترل و نظارت بر امور خدمات ، نقلیه و تأسیسات دانشکده

۱۵- صدور گواهی کار و گواهی پرداختی کارکنان

۱۶- شرکت در جلسات مختلف اداری و مالی

۱۷- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق