فهرست

طرح درس روزانه

 

نام درس

PDF

طرح درس روزانه  پرستاری ویژه

Pdf

طرح درس روزانه فناوری اطلاعات

Pdf

طرح درس روزانه فرآیند یادگیری در آموزش

Pdf

طرح درس روزانه بهداشت حرفه ای

Pdf

طرح درس پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 2(سیستم کلیه و مجاری ادراری)

Pdf

طرح درس پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 2(اختلالات سیستم تولید مثل و تناسلی)

Pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی بیماریهای تنفسی و تبادلات گازی

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی بیماریهای سیستم عضلانی -اسکلتی و بافت همبند

pdf

طرح درس پرستاری بیماری های کبد و مجاری صفراوی و پانکراس

pdf

طرح درس روزانه پرستاری بزرگسالان /سالمندی اختلالات آب و الکترولیت

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی بیماریهای پستان

pdf

طرح درس روزانه پرستاری سلامت جامعه

pdf

طرح درس روزانه اصول برنامه ریزی بهداشتی

pdf

طرح درس روزانه پرستاري و بهداشت محیط

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بیماری های روان

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بهداشت روان

pdf

طرح درس کلیات پزشکی و بهداشت

pdf

طرح درس آموزش بهداشت و ارتباطات

pdf

طرح درس بهداشت دانش آموزان و مدارس

pdf

طرح درس روزانه زبان تخصصی بهداشت عمومی

pdf

طرح درس روزانه زبان تخصصی پرستاری

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی۳/ مبحث اختلالات متابولیکی

pdf

طرح درس روزانه پرستاري مراقبت های در منزل

pdf

طرح درس روزانه مفاهیم پایه پرستاری

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی۳/ مبحث اعصاب

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بررسی وضعیت سلامت

pdf

طرح درس روزانه بهداشت دهان و دندان

pdf

طرح درس روزانه بهداشت محیط ۳

pdf

طرح درس روزانه بهداشت محیط ۲

pdf

طرح درس روزانه اصول وکلیات خدمات بهداشتی

pdf

طرح درس روزانه پرستاری کودک سالم

pdf

طرح درس روزانه تکنولوژی آموزشی

pdf

طرح درس فرآیند آموزش به بیمار

pdf

طرح درس اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

pdf

طرح درس بیماریهای شایع کودکان ایران و طرق پیشگیری

pdf

طرح درس مدیریت خدمات بهداشتی

pdf

طرح درس پرستاری کودک بیمار

pdf

طرح درس پاتولوژی جغرافیای ایران

pdf

طرح درس نظام های سلامت ایران و جهان

pdf

طرح درس اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران

pdf

طرح درس اصول و کلیات اپیدمیولوژی

pdf

طرح درس برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

pdf