فهرست

بالندگی اساتید

 

لیست کارگاه های تشکیل شده جهت بالندگی اساتید

مدرسین

زمان کارگاه

مخاطبین اعضا هیات علمی

تاریخ

نام کارگاه

ردیف

اساتید دانشگاه بابل

۲ روزه

"

۸۸

کارگاه  روش تحقیق

۱

اساتید دانشگاه بابل

۱روزه

"

۸۸

کارگاه طراحی تدریس

۲

اساتید دانشگاه بابل

۱روزه

"

۸۸

کارگاه طراحی سوالات

۳

دکترشبستانی منفرد /دکتر جهانیان /دکتر امری /نسرین نوابی

۱روزه

"

   سال های-۸۹ ۹۱-۱۳۹۰

کارگاه دانش پژوهی

۴

دکترشبستانی منفرد /دکتر جهانیان /دکتر امری /نسرین نوابی

۱روزه

"

۹۱-۹۲-۹۳

کارگاه اصول مطالعه یادگیری              

۵

اساتید دانشگاه بابل

۲روزه

"

 

کارگاه مهارت های زندگی

۶

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

۲روزه

"

۹۴

کارگاه بالندگی اعضاء هیئت علمی

۷

اساتید دانشگاه بابل

۱روزه

"

۸۹

کارگاه spss

۸

آقای دکتر زندیان

۱روزه

"

۹۴

کارگاه  spss

۹

اقایان دکترامری/دکتر شبستانی منفرد/دکتر جوانیان/دکتر سرخی/دکتر اسماعیلی/دکتر علیجانپور/ دکترجهانیان وخانم کریمی

۱روزه

"

۹۳

کارگاه طراحی واجرا ونگارش فرایند ه

۱۰

آموزش دانشگاه بابل /آقایدکترمقدم نیا

۱روزه

"

۱۳۹۵

کارگاه اخلاق پزشکی

 ۱۱

خانم دکتر غفاری

۱روزه

"

۹۴

کارگاه endnote

۱۲

خانم دکتر غفاری

۱روزه

"

۹۴

کارگاه endnote

۱۳

--

۱روزه

"

۸۹

 آشنایی با کاربرد وسایل سمعی بصری

۱۴

دکترفلاح وگروه

۱روزه

"

۱۳۹۳

کارگاه مطالعات کیفی مقدماتی

۱۵

دکترفلاح وگروه

۱روزه

"

۱۳۹۳

کارگاه مطالعات کیفی پیشرفته

۱۶

دکتر جوانیان دکتر اسماعیلی و نوابی و .....

۱روزه

"

۱۳۹۵

کارگاه فرآیند نویسی

۱۷

دکتر جوانیان دکتر اسماعیلی و نوابی و .....

۱روزه

"

۱۳۹۶

کارگاه فرآیند نویسی

۱۸

دکتر یدالله پور

۱روزه

"

۱۳۹۶

           کارگاه اخلاق

۱۹