فهرست

طرح درس ارشد داخلی -جراحی

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی

دکتر عباس شمسعلی نیا

دکتر فاطمه غفاری

۲

 

۲ مراقبت از بزرگسالان با اختلالات و بیماریهای حاد و مزمن (۱) دکتر فتوکیان ۲
۳ اصول پایه آنکولوژی

دکتر شمسعلی نیا

۲
۴ اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای شیرین کام ۲
۵ روش های پیشرفته پایش سلامت کریمی ۲
۶