فهرست

طرح درس ارشد داخلی -جراحی

ترم اول کارشناسی ارشد داخلی جراحی نیمسال اول۱۴۰۳-۱۴۰۲

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

نظریه ها و کاربرد آنها در پرستاری

دکتر فتوکیان

۲

۲

روش تحقیق پیشرفته

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری

۲

۳

 

 

 

۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم کارشناسی ارشد داخلی جراحی نیمسال اول۱۴۰۳-۱۴۰۲

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن(2)

خانمها:  دکتر فتوکیان-دکتر محمدی

۳

۲

روش آموزش بالینی

دکتر شمسعلی نیا

۲

۳

نقش پرستار در پدافند غیرعامل

دکتر شمسعلی نیا

۲

۴

پرستاری پیشرفته انکولوژی

دکتر محمودیان

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم دوم کارشناسی ارشد داخلی جراحی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی

دکتر شمسعلی نیا

۲

۲

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

شیرین کام

۲

۳

بررسی وضعیت سلامت

کریمی

۲

۴

اصول  پایه آنکولوژی

دکتر شمسعلی نیا

۲

5 دکتر فتوکیان ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم دوم کارشناسی ارشد داخلی جراحی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ترم اول کارشناسی ارشد داخلی جراحی

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

نظریه ها ، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

دکتر فتوکیان

۲

۲

روش تحقیق پیشرفته

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری

۲

۳

پاتوفیزیولوژی

دکتر اسدیان -دکتر رعنایی

۲

۴

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

دکتر شریفی

۲

۵

داروشناسی بالینی اختصاصی

 

۲

۶

آمار پیشرفته در تحقیقات علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم کارشناسی ارشد داخلی جراحی

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

پرستاری پیشرفته انکولوژی

دکتر شمسعلی نیا دکتر محمودیان

۲

۲

مراقبت از بزرگسالان با اختلالات و بیماریهای حاد و مزمن (2)

کریمی-دکتر فتوکیان-دکتر محمدی

۲

۳

نقش پرستار در پدافند غیر عامل

 

دکتر شمسعلی نیا

۲

۴

روش های آموزش بالینی

دکتر شمسعلی نیا

۲

۵

نقش پرستاری در طب مکمل و جایگزین

کریمی

۲

۶