فهرست

کارشناس مرکز تحقیقات

 

نام و نام خانوادگي

سودابه عینی پور

سمت

کارشناس مرکز تحقیقات

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد انگل شناسی پزشکی

شماره تماس-فکس  

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱-۰۱۱۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی

۲۲۸

پست الکترونیک

soodabeh.einipour92@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

۱-عضویت در مرکز تحقیقات و تنظیم صورتجلسات و مصوبات آن و پیگیری آن

۲- انجام تمامی مکاتبات داخلی و خارجی مرکز

۳- تشکیل پرونده جهت بایگانی و نیز نگهداری کلیه سوابق نامه ها و همچنین طرح های پژوهشی مصوب مرکز

۴- هماهنگی برای برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت رسیدگی به پروپوزال های ارسالی به مرکز

۵- هماهنگی جهت ارسال پروپوزالهای دریافتی جهت انجام داوری و صدور گواهی های مربوطه

۶- ارسال نظرات اعضاء شورا به مجریان و پیگیری آن ها

۷- هماهنگی جهت ارسال پروپوزالهای مصوب شورای مرکز تحقیقات دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

۸-همکاری و هماهنگی جهت تدوین و بروز رسانی فهرست اولویت های پژوهشی مرکز

۹- ارتباط و تعامل نزدیک با سایر همکاران دانشکده و دانشگاه در راستای گردآوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف پژوهشی مرکز

۱۰- همکاری با مسئول مرکز و اعضاء مرکز در انجام ماموریت های محوله