فهرست

طرح درس ارشد سالمندی

کارشناسی ارشد سالمندی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ترم  اول کارشناسی ارشد سالمندی

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

بررسی وضعیت سلامت سالمندی

کریمی

۲

۲

کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری سالمندی

دکتر غفاری

۲

۳

سالمندی سالم و فعال

دکتر غفاری

۲

۴

روش تحقیق پیشرفته

دکتر شمسعلی نیا- دکتر غفاری

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد سالمندی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

ترم سوم کارشناسی ارشد سالمندی

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

سیستم ها و ساختارهای مراقبتی ویژه سالمندان سالمندی

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری

۲

۲

مدیریت و رهبری در عرصه پرستاری سالمندی

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری

۲

۳

سلامت از راه دور

جهانگشت

۲

۴

پرستاری سالمندی (۳) ( مسائل و مشکلات اجتماعی دوره سالمندی (۱)

دکتر فتوکیان-دکتر شمسعلی نیا- کریمی

۲

۵

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

 شیرن کام- کریمی ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلندر کارشناسی ارشد سالمندی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ترم دوم کارشناسی ارشد سالمندی

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

مراقبتهای پرستاری در دارو درمانی سالمندان

دکتر فتوکیان

۲

۲

پرستاری سالمندی (۲)(وضعیت روانشناختی و اختلال روانی  در سالمندی)

دکتر غفاری

۲

۳

نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

دکتر غفاری

۲

۴

روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی

دکتر شمسعلی نیا

۲

۵

پرستاری سالمندی ۱( بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی)

دکتر شمسعلی نیا-خانم کریمی-دکتر فتوکیان

۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلندر کارشناسی ارشد سالمندی نیمسال اول۱۴۰۲-۱۴۰۱

ترم اول کارشناسی ارشد سالمندی

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری سالمندی

شیرین کام -کریمی

۲

۲

بررسی وضعیت سلامت مددجوی سالمندی

کریمی

۲

۳

سالمندی سالم و فعال

دکتر فتوکیان-دکتر شمسعلی نیا-کریمی

۲

۴

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

دکتر شریفی

۲

۵

آمار و روش تحقیق پیشرفته

دکتر شمسعلی نیا

دکتر غفاری- دکتر کاظم نژاد

۲

۶      
۷      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم کارشناسی ارشد سالمندی

ردیف

نام درس

اساتید

ترم

۱

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

شیرین کام -کریمی

۲

۲

ساختارها و سیستم های مراقبتی بهداشتی

دکتر فتوکیان

۲

۳

طب مکمل و جایگزین

 

۲

۴

پرستاری سالمندی 3 : مسائل و مشکلات اجتماعی

دکتر فتوکیان-دکتر شمسعلی نیا-کریمی

۲

۵

سلامت از راه دور

جهانگشت

۲

۶

مدیریت و رهبری در عرصه های پرستاری سالمندی

دکتر شمسعلی نیا-دکتر غفاری  
۷