فهرست

چشم انداز

چشم انداز 

 

دورنمای ده ساله مرکز تحقيقات مراقبت های پرستاری  عبارتند از شناخته شدن مرکز تحقيقات مراقبت های پرستاری در زمينه های پژوهشی پيش بينی شده بعنوان يک مرکز تخصصی در سطح کشور، شناخته شدن مرکز به عنوان ابداع کننده روش های جديد مراقبتی در سطح کشور، شناخته شدن مرکز بعنوان مرکز تحقيقاتی برتر از نظر مقالات منتشر شده در مطبوعات داخلی و بين المللی، موفقيت مرکز در امر ارتقاء سلامت جامعه است.