فهرست

اهداف کلی

اهداف اختصاصی

 هدف کلی : اتخاذ تصمیمات وسیاستگزاری های کلی درجهت سوق دادن اعضاء هیئت علمی وآموزشی به سوی فعالیت های پژوهشی وارتقاء کیفی این فعالیتها درجهت ارتقاء امتیاز پژوهشی دانشکده در شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها

اهداف اختصاصی :         

 

 ۱-      انجام و توسعه تحقيقات بنيادی و کاربردی در زمينه های مختلف مراقبت های پرستاری
  ۲-      تصویب طرح های پژوهشی اعضاء هیأت علمی وآموزشی گروه های مختلف آموزشی دانشکده
  ۳-      برنامه ریزی و هماهنگی با دانشکده های پرستاری و مامایی  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل و استان های همجوار برای تشکیل حداقل یک تیم پژوهشی در  آنها
  ۴-      تدوين اولويت هاي پژوهشي دانشکده با مشاركت  مدیران محترم گروه های مختلف  آموزشی دانشکده
  ۵-      تصویب نهایی فلوچارت های تهیه شده  براي فعالیت های مختلف پژوهشی